asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №009 от 18.01.2018г. на Главен архитект на Община Варна, изменя Заповед №542 от 23.12.2016г. на Главен архитект на Община Варна за разширяване обхвата на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за зона за отдих „Прибой“, кв. 1 и кв. 2, гр. Варна, като в обхвата се включват ПИ №10135.5405.3031 и 10135.5405.593.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 104 и глава X, раздел I Административно процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – гр. Варна с два еднообразни екземпляра.