asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №466 от 21.12.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 125 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ 10135.5064.25, 10135.5064.26, 10135.5064.54, 10135.5064.55, 10135.5064.56, 10135.5064.57, 10135.5064.58, 10135.5063.59, 10135.5063.60, 10135.5064.61, 10135.5064.62, 10135.5064.63 и 10135.5064.69 по плана на м. Чиган, гр. Варна при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Прибой‟, одобрен с Решение №273-6, Протокол №6/28.03.2012г. на Общински съвет - гр.Варна.
Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.