asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №443 от 14.12.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за УПИ I-123, кв. 2 по плана на ЮПЗ, гр.Варна, одобрен със Заповед № Г-269/19.10.2006г. на Заместник-Кмет на Община Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.