asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №399 от 28.11.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска поправка на офг в Заповед №229 от 27.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна, като на ред шести вместо чл. 16, ал. 1 от ЗУТ да се чете „чл. 17, ал. 1 от ЗУТ“ за УПИ II-1165, кв. 1 по ПП в обхват за с.о.“Боровец север“, район Аспарухово, гр. Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №229/27.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.