asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №402 от 28.11.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на основание чл. 124а, ал. 5 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ 10135.5549.1614, кв. 7 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Прибой‟, одобрен с Решение №273-6, Протокол №6/28.03.2012г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.