asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №382 от 09.11.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 133, ал. 3 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за УПИ XI-3033, XII-3032 I XIII-3032, кв. 2 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 1 и кв. 2 по плана на зона за отдих „Прибой“, гр. Варна, съгласуван с Протокол №28/01.08.2017г., т. 11 на ЕСУТ при Община Варна, допуснат със Заповед № 286/28.07.2016г. и 542/23.12.2016г. на Главен архитект на Община Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.