asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №339 от 20.09.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска изменение на Заповед №496 от 28.09.2015г. на Главен архитект на Община Варна, като в правното основание отпада изискването за чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и вместо него се впише чл. 17, ал. 1 от ЗУТ за ПИ 10135.5545.3108“, кв. 24 по плана на с.о.“Зеленика“, район Аспарухово, гр. Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №496/28.09.2015г. на Главен архитект на Община Варна и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.