asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №305 от 31.08.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание основание чл. 124а, ал. 5 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ за ПИ №10135.5421.39 по КККР на район Аспарухово, м. „Малка чайка“ в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПНПОУП: на изток: ПИ 10135.5214.29-път, на юг: ПИ 10135.5212.8, на запад: ПИ 10135.5212.8 и ПИ 10135.5217.16 и на север: ПИ 10135.5200.96.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.