asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №307 от 31.08.2017г. на Главен архитект на Община Варна на основания чл. 62, ал. 1 от АПК и на основание Заповед №4785/25.11.2015г. на Кмета на Община Варна допълва заповед № 672/18.11.2013г., като на ред осми в правните основания да се добави „чл. 16, ал. 1 от ЗУТ“ за ПИ №10135.5545.26 по плана на СО „Зеленика‟, одобрен с Решение №3409-7, Протокол №35/22,23,29.06.2011г. на Общински съвет - гр.Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №629/28.11.2014г. на Главен архитект на Община Варна и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.