asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №327 от 01.09.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основания чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за УПИ XLVI-4946 „за жил. стр.“, кв. 49 по плана на со „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.