asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №302 от 23.08.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5549.1371 в обхват 10135.5549.1336, 10135.5549.1337, 10135.5549.1370, 10135.5549.2229, 10135.5549.2294, 10135.5549.2393, 10135.5549.2295, 10135.5549.2289, 10135.5549.2290, 10135.5549.2297, 10135.5549.1379 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация на со „Прибой“, одобрен с Решение №273-6, Протокол №6/28.03.2012г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.