asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №290 от 11.08.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 12 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5043.4884, ПИ №10135.5043.4885, ПИ №10135.5043.4886, ПИ №10135.5043.4887, ПИ №10135.5043.4888, ПИ №10135.5043.4889, ПИ №10135.5043.4890, ПИ №10135.5043.4891, ПИ №10135.5043.4892, ПИ №10135.5043.4893, ПИ №10135.5043.4894, ПИ №10135.5043.4895, ПИ №10135.5043.4896 и ПИ №10135.5043.4897, м. “Карач Борун“, гр.Варна при съобразяване с влезлия в сила ПУП - ПУР на СО „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.