asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №229 от 27.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за УПИ II-1165, кв.1 по ПП в обхват за со „Боровец север“, гр.Варна, допуснат със Заповед №030/02.03.2016г. на Главен архитект на Община Варна, приет с Протокол №43/22.11.2016г., т. 18 на ЕСУТ при Община Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.