asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №237 от 27.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №134 от 02.05.2017г. на Главен архитект на Община Варна, като: На ред 7 (седем) да се добави „чл. 16, ал. 1 от ЗУТ“. На ред 17 (седемнадесети) вместо „УПИ XI-1153, кв. 2 в обхват за СО „Боровец север“ да се чете „УПИ XIII-3509, кв. 2 по ПП в обхват за со“Боровец север“.

Съгласно разпоредбите на чл. 104 и глава X, раздел I от АПК, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.