asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №256 от 03.07.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за изменение на ЗРП за УПИ X-310 и УПИ VII-309, кв. 10 по плана на кв. Галата, одобрен със Заповед №Г-70/24.08.2000г. на Кмет на Община Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.