asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №204 от 26.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на КПИИ, план-извадка за УПИ XII-69, кв.6 по предварителния проект на ПУП - ПРЗ по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 133, ал. 3 от ЗУТ при спазване на действащата нормативна уредба за УТ, ОУП на ОБщина Варна, одобрен със Заповед №РД-02-14-2200/03.09.2012г., Протокол №13/11.04.2017г. на ЕСУТ - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.