asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №199 от 12.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) съгласно чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за УПИ III-545 и УПИ IV-546, кв. 30 по плана на кв. Галата, одобрен с Заповед №Г-1/14.01.1999 г. на Кмет на Община Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.