asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №176 от 19.05.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за ПУП (Подробен устройствен план) план-извадка ПРЗ (План за регулация и застрояване) на основание чл.133, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.133, ал.2 от ЗУТ и чл.16, ал.1 от ЗУТ за УПИ XVI-4139, XV-4139, XIV-3583,4139, I-3584, IV-4077, XII-1158, кв. 1 и УПИ II-4139, XII-2209, кв. 2 по ПП в обхват за со.“Боровец-север“, гр.Варна, съгласно Заповед № 030/02.03.2016г. на Главен архитект на Община Варна, приет с Протокол №43/22.11.2016г., т.18 на ЕСУТ при Община Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.