asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №189 от 22.05.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска допълване на Заповед №629 от 28.11.2014г. на Главен архитект на Община Варна, като: На ред 21 след „ПИ 10135.5200.129“, допълвам следните поземлени имоти: „ПИ 10135.5200.3, ПИ 10135.5200.4, ПИ 10135.5200.39, ПИ 10135.5200.93, ПИ 10135.5200.98, ПИ 10135.5200.100, ПИ 10135.5200.101, ПИ 10135.5200.105, ПИ 10135.5200.113, ПИ 10135.5200.114, ПИ 10135.5200.115, ПИ 10135.5200.124, ПИ 10135.5200.125, ПИ 10135.5200.127, ПИ 10135.5200.133 и ПИ 10135.5200.138“, м.“Малка чайка“, гр. Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №629/28.11.2014г. на Главен архитект на Община Варна и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.