asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №147 от 12.05.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за ПУП (Подробен устройствен план) план-извадка ПРЗ (План за регулация и застрояване) на основание чл.133, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.133, ал.2 от ЗУТ и чл.16, ал.1 от ЗУТ за УПИ VI-5, кв. 65 по ПП на ПУП-ПРЗ за кв.65 по плана на местност Патрабана, съгласуван с Протокол №2/17.01.2017г., т.20 на ЕСУТ при Община Варна, допуснат със Заповед №443/26.10.2016г..

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.