asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 2 от АПК и на основание Заповед №4785/25.11.2015г., район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №142 от 12.05.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №559 от 23.12.2016г. на Главен архитект на Община Варна, като: На ред 17 и ред 18 вместо „План за регулация (ПРЗ) за ПИ 10135.5426.3401“ да се чете „План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.5426.3401“.

Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно процесуалния кодекс (АПК), заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.