asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №132 от 02.05.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №033 от 02.03.2017г. на Главен архитект на Община Варна, като: На ред 25 вместо „ПИ 10135.5052.29, местност Мишона, гр. Варна“ да се чете „ПИ 10135.5052.28, местност Мишона, гр. Варна“.

Съгласно разпоредбите на чл. 104 и глава X, раздел I от АПК, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.