asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №077 от 10.03.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5214.85, ПИ №10135.5214.86, ПИ №10135.5214.87, ПИ №10135.5214.88, ПИ №10135.5214.89, ПИ №10135.5214.90, ПИ №10135.5214.91, ПИ №10135.5214.92, ПИ №10135.5214.27, ПИ №10135.5214.34, ПИ №10135.5214.82, м.“Малка чайка“, гр.Варна.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.