asparuhovo logo

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

logo eproject

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Номерна договор
BG05М9ОР001-2.002-0007-C001

Наименование
Комплексни услуги за достоен и независим живот – район „Аспарухово”, гр. Варна

Управляващ орган
Министерството на труда и социалната политика чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”

Конкретен бенефициент
Район „Аспарухово” – Oбщина Варна

 

Цел
Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.Проектът има за цел предоставянето на услуга „Личен асистент” в домашна среда и предоставянето на нови комплексни услуги на целевата група в и извън домашна среда в създадения Център.


Финансиране
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020
Процедура BG05M90PO001-2.002 “Независим живот
Отпусната сума по проекта - 500 000 лв.

 

Срок на действие
Изпълнението на дейностите по договора започва на 01 декември 2015 г.

Срокът на изпълнение на договора е 20 месеца 

Карта на сайта