asparuhovo logo

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и шест двуфамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.5549.2445 (УПИ VI-1688, 2287, кв. 3, по плана на м. „Прибой“), с площ 8895 кв.м., урбанизирана територия, НТП ниско застрояване – до 10м., по КККР на гр. Варна, с възложители: „БГ ЕСТЕЙТ“ АД и „ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3, в сградата на Район „Аспарухово“

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от датата на качване на уведомлението.

Дата на уведомяването : 27.11.2023г.

Карта на сайта