asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Прокарване на нов експлоатационен сондаж GP-3 в пределите на концесионната площ на находище „Галата“, гр. Варна, с възложител „ПЕТРОЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 15.11.2022г.

Карта на сайта