asparuhovo logo

Съобщение

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ068737АС/15.07.2022г. за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж за обект “Водопроводно отклонение“ в УПИ VIII-5256, кв. 103 /ПИ 10135.5403.5256 по КК/ по плана на СО “Боровец-юг“, гр. Варна, съобщаваме, че на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед № 39 от 14.10.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, Заповед №39 от 14.10.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Дата на съобщението: 14.11.2022г.

Facebook

Карта на сайта