asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: “Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на УПИ XVI-277,280, кв.2 и улична регулация от ос.т. 208 на север до границата с ПИ 10135.5501.311 по плана на ЮПЗ, гр. Варна с възложител „Булпорт Логистика“ АД.

Информацията е на разположение в стая 306, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодството на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомлението.

Дата на уведомлението: 09.11.2022г.

Карта на сайта