asparuhovo logo

Съобщение

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №34/27.09.2022г. на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допълване Разрешение за строеж №33/12.08.2020г. за обект: “Жилищна сграда в УПИ IV-555, кв. 31, по плана на кв. Галата, гр. Варна /ПИ 10135.5510.757 по КК на гр. Варна/ със ЗП: 212.26 кв.м и РЗП: 1116.53 кв.м“.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на настоящето съобщение, Заповед №34/27.09.2022г. подлежи на обжалване чрез Главен архитект на Район „Аспарухово“ пред Административен съд Варна в 14-дневен срок

Дата на съобщението: 02.11.2022г.